..~.. સા ~ રે ~ ગા ~ મા ~ પ ~ ધ ~ ની ~ સા ..~.. ગીત-સંગીત ને સૂર નો સમન્વય !... * સૂર~સરગમ *

Wednesday, August 15, 2007

..*..Vande Mataram ..*..powered by ODEO


..Jawaharlal Nehru

(1889-1964)

first prime minister of free India, the archangel of our secularists, wrote:"Vande Mataram is obviously and indisputably the premier national song of India, with a great historical tradition, and intimately connected with our struggle for freedom. That position it is bound to retain and no other song can displace it. It represents the position and poignancy of that struggle."


Mahatma Gandhi

too, saw Vande Mataram as the most powerful anti-imperialistic battle cry and had declared that he associated the purest nationalist spirit with it.


***


Ode to MotherlandVande Matram - the first expression of Indian Nationhood.


"I bow to you, my mother"Vande maataram Sujalaam suphalaam

malayaja shiitalaam Sasyashyaamalaam maataram

Shubhrajyotsnaa pulakitayaaminiim

Pullakusumita drumadala shobhiniim

Suhaasiniim sumadhura bhaashhiniim

Sukhadaam varadaam maataram

Koti koti kantha kalakalaninaada karaale

Dwisapta koti bhujaidhrat kharakaravaale

Abalaa keno maa eto bale Bahubaladhaariniim

Namaami taariniimRipudalavaariniim Maataram

Tumi vidyaa tumi dharmaTumi hridi tumi marma

Tvam hi praanaah shariireBaahute tumi maa shaktiHridaye tumi maa bhakti

Tomaara i pratimaa gadiMandire mandire

Tvam hi Durgaa dashapraharanadhaarinii

Kamalaa kamaladala vihaarinii

Vaanii vidyaadaayinii namaami tvaam

Namaami kamalaam amalaam atulaam

Sujalaam suphalaamMaataram

Vande Mataram Shyaamalaam saralaam susmitaam bhuushhitaam

Dharaniim bharaniim Maataram***


Bankim Chandra Chatterjee

(1838 - 1894)


wrote the lyrics of Vande Mataram, or at least the first two stanzas of the song, much before he penned Anandamath, his novel celebrating the sanyasi uprising against the tyrannical rule of Bengal's Muslim subedars. The original version was written sometime in the early 1870s - probably 1875 - and was later expanded into its full version and incorporated in Anandamath in 1881. Much later, when Vande Mataram became the rallying cry of India's freedom movement, after it was set to music by Gurudev Rabindranath Tagore and adopted as the National Song at the Varanasi session of the Congress on September 7, 1905 (it was accorded this status, bringing it at par with the National Anthem, officially by the Constituent Assembly on January 24, 1950)

3 comments:

દાદા said...

વન્દે માતરમ્ આખું પહેલી જ વાર વાંચવા મળ્યું. આભાર.

Bhaumik said...

from where u find this information??
its grt... really.
Hats off to u...

Anonymous said...

Good day !.
You may , probably curious to know how one can reach 2000 per day of income .
There is no initial capital needed You may begin to receive yields with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
The firm incorporates an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

It is based in Panama with offices everywhere: In USA, Canada, Cyprus.
Do you want to become a happy investor?
That`s your chance That`s what you wish in the long run!

I`m happy and lucky, I began to take up real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to select a correct companion who uses your money in a right way - that`s AimTrust!.
I take now up to 2G every day, and my first investment was 500 dollars only!
It`s easy to start , just click this link http://cuferenuq.easyfreehosting.com/ziwegiry.html
and lucky you`re! Let`s take this option together to feel the smell of real money

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!